Privatumo politika rinkodaros registrui

1. Asmeninių duomenų bylų valdytojas

UAB „Tikkurila“ (toliau tekste – Tikkurila)

Sietyno 8, Vilnius

Lietuva

Įmonės kodas: 211523370

Tel.: +370 5 2706413        

El. p.: info.lt@tikkurila.com

 

 

2. Valdytojo kontaktinė informacija

Pavadinimas: UAB „Tikkurila“

Tel: +370 5 270 64 13

El.p.: info.lt@tikkurila.com

 

 

3. Kokius aspektus apima ši Privatumo politika?

Ši Privatumo politika apima „Tikkurila“ praktiką, susijusią su informacija, kurią „Tikkurila“  renka apie klientus bei vartotojus (taip pat informacijos rinkimo ir naudojimo būdus). Šios Privatumo politikos nuostatos yra taikomos „Tikkurila“ produktų ir paslaugų naudojimui, taip pat apsilankymams „Tikkurila“ tinklalapyje.

 

4. Kokiais tikslais mes tvarkome Jūsų duomenis?

Jūsų asmeniniai tvarkomi šiais tikslais (gali būti vienas ar daugiau tikslų tuo pačiu metu):

 

• Rinkodara

„Tikkurila“ gali naudoti Jūsų asmeninius duomenis tiesioginėms reklamoms, nuotolinei prekybai, kitiems tiesioginės rinkodaros tikslams, o taip pat rinkodaros tyrimams ir apklausoms. „Tikkurila“ pasilieka teisę naudoti Jūsų asmeninius duomenis pasiūlymų individualizavimui ar tam, kad pasiūlytų Jums aktualų turinį, pavyzdžiui, aktualias rekomendacijas ir pritaikytą turinį bei mūsų ir kitų trečiųjų šalių paslaugų reklamas.

 

• Paslaugų valdymas ir plėtojimas

„Tikkurila“ gali naudoti Jūsų asmeninius duomenis „Tikkurila“ verslo veiklos valdymui ir plėtrai.

 

5. Kokią informaciją mes renkame apie jus?

„Tikkurila“ asmeninių duomenų bylų turinys gali apimti šių tipų duomenis ir jų pakeitimus:

 

5.1. Pagrindinė visų duomenų subjektų informacija

Vartotojų duomenų informacija

•  Vardas ir pavardė;

• Gimimo metai;

• Kontaktiniai duomenys (pašto adresas, elektroninio pašto adresas, telefono ir fakso numeriai);

• Lytis;

• Pageidaujama kalba;

• Pareigos ar pareigų aprašymas;

• Kiti identifikaciniai duomenys

• rinkodaros priemonių naudojimo sutikimai arba apribojimai

 

Įmonių atstovų duomenų informacija

•  Vardas ir pavardė;

•  Įmonės, kurioje dirbate, pavadinimas ir kita aktuali informacija

• Jūsų kontaktiniai duomenys įmonėje, kurioje dirbate (pašto adresas, elektroninio pašto adresas, telefono ir fakso numeriai);

• Lytis;

• Pageidaujama kalba;

• Pareigos ar pareigų aprašymas bei kita svarbi su Jūsų darbu susijusi informacija;

• rinkodaros priemonių naudojimo sutikimai arba apribojimai

 

Papildomų abiejų aukščiau aprašytų grupių duomenų informacija

•  Jums skirtos kampanijos ir akcijos, jų naudojimas;

• Informacija apie „Tikkurila“ skaitmeninių paslaugų naudojimą, taip pat Jūsų sukurtą skaitmeninį turinį;

• Techniniai duomenys, kuriuos įmonei „Tikkurila“  išsiunčia Jūsų asmeniniai skaitmeniniai prietaisai (pavyzdžiui, kompiuteriai ir mobilieji prietaisai), taip pat informacija, susijusi su slapukais ir kitomis panašiomis technologijomis.

 

 

6. Iš kur mes gauname Jūsų asmeninius duomenis?

Dauguma informacijos surenkama iš Jūsų ir programinės įrangos programų, kai Jūs naudojatės ir / ar įsigyjate mūsų produktus ir paslaugas.

 

Jūsų asmeniniai duomenys ir jų atnaujinimai taip pat gaunami iš valdžios institucijų, organizacijų ir asmens duomenų atnaujinimo serverių, socialinių medijų paslaugų įmonių, viešųjų katalogų ir kitų viešųjų informacijos šaltinių.

 

 

7. Ar Jūsų duomenimis dalijamasi su kitais subjektais?

„Tikkurila“ neparduoda, neskolina ir niekaip kitaip neatskleidžia Jūsų asmeninių duomenų trečiosioms šalims, kurios nepriklauso „Tikkurila“ įmonių grupei, jeigu žemiau nenurodyta kitaip.

 

„Tikkurila“ gali pateikti Jūsų asmeninius duomenis įgaliotoms trečiosioms šalims, kurios teikia paslaugas įmonei „Tikkurila“ šioje privatumo politikoje aprašytais tikslais, laikantis reikalavimų, nurodytų teisės aktuose. Tai gali apimti, pvz., paslaugų teikimą – programinės įrangos paslaugas, asmens duomenų valdymą ir analizavimą, tyrimų vykdymą, rinkodaros valdymą bei įvairių kampanijų vykdymą. „Tikkurila“ gali panaudoti Jūsų asmeninius duomenis, kad gautų mokėjimus už produktus ir paslaugas, įskaitant neapmokėtų sąskaitų perdavimą ar pardavimą trečiosioms šalims. Kadangi „Tikkurila“  prisiima atsakomybę griežtai saugoti Jūsų asmeninius duomenis, „Tikkurila“ įsipareigoja užtikrinti, kad bendrovės juos naudos tik minėtų paslaugų teikimui. „Tikkurila“  reikalauja saugoti Jūsų asmeninius duomenis laikantis šios privatumo Politikos nuostatų.

 

„Tikkurila“ gali pateikti Jūsų asmeninius duomenis atsakingai atrinktoms trečiosioms šalims tiesioginės rinkodaros, bendros arba nepriklausomos rinkodaros tikslais. Jūsų duomenimis tokiais tikslais iš esmės gali būti dalijimasi tik tada, kai planuojami trečiosios šalies tikslai nėra nesuderinami su „Tikkurila“ tikslais, aprašytais šioje privatumo politikoje. Trečiosioms šalims bus atskleisti tik minimaliai reikalingi duomenys.

 

„Tikkurila“ gali dalintis Jūsų asmeniniais duomenimis, remdamasi galiojančiu teismo ar kitos oficialios ir tinkamai įgaliotos institucijos nurodymu.

 

„Tikkurila“ gali dalintis Jūsų asmeniniais duomenimis Bendrovės susijungimo ar įsigijimo, turto pardavimo ar paslaugų perdavimo kitam paslaugų teikėjui tikslais. Ši nuostata taip pat taikoma mažai tikėtinu nemokumo, bankroto ar likvidavimo atveju, kada Jūsų asmeniniai duomenys būtų perduoti kitam subjektui kaip tokio proceso rezultatas.

 

 

8. Ar Jūsų duomenys perduodami į šalis už Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų?

„Tikkurila“ paslaugos gali būti teikiamos naudojant išteklius ir serverius, esančius įvairiose pasaulio šalyse. Todėl „Tikkurila“  gali perduoti Jūsų asmeninius duomenis už šalies, kurioje naudojatės mūsų paslaugomis, ribų, įskaitant už ES ir EEE ribų, taip pat įskaitant duomenų perdavimą šalims, kurios neturi specialių asmeninių duomenų apsaugos įstatymų arba yra nustačiusios skirtingas duomenų apsaugos teisines taisykles. Tokiais atvejais „Tikkurila“ užtikrins, kad toks duomenų perdavimas bus teisiškai reglamentuotas, o Jūsų asmeniniai duomenys bus saugomi remiantis galiojančiomis teisėmis, pavyzdžiui, naudojant atitinkamų institucijų (jei reikia) patvirtintas standartines sutartis ir reikalaujant naudoti kitas atitinkamas technines ir organizacines saugumo priemones.

 

9. Kaip ilgai tvarkomi Jūsų asmeniniai duomenys? 

„Tikkurila“ pasilieka teisę tvarkyti Jūsų asmeninius duomenis, esančius šiame rinkodaros registre neribotą laikotarpį. Jei tarp Jūsų ir „Tikkurila“ užmezgami  Bendrovės ir kliento ar panašaus pobūdžio santykiai, Jūsų asmeniniai duomenys bus perkleti iš asmeninio duomenų failo į „Tikkurila“ klientų registrą. „Tikkurila“ pasilieka teisę tvarkyti Jūsų asmeninius duomenis mokesčių ar teisiniais tikslais, jei to reikės.

 

10. Duomenų apsaugos principai

„Tikkurila“ sukūrė elektronines ir administracines apsaugos priemones, skirtas užtikrinti surinktos informacijos saugumą.

 

Tik įgalioti „Tikkurila“ darbuotojai ir pagal „Tikkurila“  įgaliojimą veikiančios organizacijos turi teisę naudoti asmeninių duomenų bylų saugojimo taikomąją programą. Visiems asmenims, turintiems teisę naudotis šia programa, valdytojas suteikia asmeninę prieigą. Atsižvelgiant į tai, kokių duomenų gali prireikti atitinkamas pareigas užimančiam darbuotoju, sukurtos skirtingų lygių prieigos. Sistema yra apsaugota ugniasiene, saugančia nuo pašalinių subjektų prisijungimo.

 

Visi „Tikkurila“  ir jos subrangovų darbuotojai privalo išlaikyti asmeninių duomenų konfidencialumą.

 

Rankiniu būdu tvarkomi dokumentai, kuriuose yra Jūsų asmeninių duomenų, yra saugomi nuo nesankcionuotos prieigos.

 

 

11. Jūsų teisė susipažinti su duomenimis, juos tikslinti ir drausti naudoti

Jūs turite teisę susipažinti su „Tikkurila“ asmeninių duomenų bylose saugomais Jūsų asmeniniais duomenimis. Norint gauti tokią prieigą, būtina pateikti raštišką prašymą kontaktiniam asmeniui, atsakingam už asmenines duomenų bylas. Prašymas turi būti pasirašytas. Prašymą galite pateikti ir valdytojo pagrindiniame biure adresu: Sietyno g. 8, Vilnius, Lietuva. Taip pat turėsite pateikti Jūsų asmens tapatybę įrodantį dokumentą).

 

Jūs turite teisę uždrausti „Tikkurila“  tvarkyti Jūsų asmeninius duomenis tiesioginės reklamos, nuotolinės prekybos ar kitais tiesioginės rinkodaros ir rinkos tyrimų ir viešosios nuomonės apklausos tikslais, taip pat turite teisę reikalauti ištaisyti klaidingus duomenis. Šiam tikslui susisiekite su kontaktiniu valdytojo asmeniu.

 

 

12. Taikytina teisė ir teisė pateikti skundą priežiūros institucijai; priežiūros institucijos kontaktinė informacija

Asmeninių duomenų bylų tvarkymą reglamentuoja Lietuvos įstatymai.

 

Jei įtariate, kad buvo pažeisti duomenų apsaugos teisės aktai ir klausimo nepavyko išspręsti taikiai, galite kreiptis į atitinkamą duomenų apsaugos instituciją.

 

13. Šioje privatumo politikos pakeitimai

„Tikkurila“ pasilieka teisę atlikti šios Privatumo politikos pakeitimus arba pakeisti ar atšaukti prieigą prie įvairių paslaugų bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo. Jeigu ši Politika bus pakeista iš esmės, „Tikkurila“ 30 dienų skelbs atitinkamą pranešimą „Tikkurila“ pagrindiniame tinklalapyje. „Tikkurila“ rekomenduoja retkarčiais pasitikrinti, ar nebuvo atlikta jokių šios Politikos pakeitimų.