Kolorex Terrace Oil aliejus

Aliejus medienai

Pritaikymas

Lauko mediniams paviršiams, pavyzdžiui, sodo baldams, terasoms, laiptams, tvoroms, turėklams, prieplaukoms ir durims.

Išeiga (vienam sluoksniui)

4-5 m2/l - dengiant vienu sluoksniu.

Spalva

Ruda

Darbo įrankiai

Denkite teptuku arba kempine.

Džiūvimo laikas

Po 4-8 val. nelimpa dulkės (prie +23 °С, santykinis oro drėgnumas 50%). Oro drėgnumas ir temperatūra turi įtakos džiūvimo laikui.

Įrankių valymas ir skiediklis

Special Solvent arba Special Solvent Spray. Nuo darbo įrankių nuvalykite priemonės likučius ir išplaukite rekomenduojamu skiedikliu.

Pakuotės

0,9 L; 2,7 L; 9,0 L.

Sandėliavimas

Negalima ilgai sandėliuoti nesandariai uždarytos ar jau pradėtos naudoti pakuotės. Atsparus šalčiui.

Laikymo trukmė

Sandariai uždarytoje pakuotėje – iki datos, nurodytos ant pakuotes.

Nelakių medžiagų tūrio dalis

Apie 21% v/v.

Tankis

Apie 0,8 kg/l (ISO 2811).

Atnaujinta: 2019-07-08

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Prieš apdorojant medieną aliejumi, naujiems impregnuotiems paviršiams leiskite būti oro sąlygomis apie puse metų. Nuvalykite paviršių nuo purvo, dulkių ir atplaišų. Apipelijusius, itin nešvarius plotus nuplaukite plovikliu Tikkurila Homeenpoisto, leiskite išdžiūti.

DAŽYMO SĄLYGOS

Paviršius turi būti sausas ir švarus (santykinis medienos drėgnumas ne didesnis kaip 20%), oro temperatūra virš +5°C, santykinis oro drėgnumas ne didesnis kaip 80%. Venkite aukštos temperatūros dažymo metu.

DAŽYMAS

Gerai išmaišykite aliejų prieš naudojimą. Dažykite viena sluoksnį teptuku arba kempine. Porėtai medienai dengti du sluoksnius. Leiskite aliejui įsigerti į medieną ir, jeigu reikia, perteklių nuvalykite. Antrą sluoksnį galima dažyti, kai aliejus gerai įsigėręs į medieną.

ĮRANKIŲ VALYMAS

Nuo darbo įrankių nuvalykite dažų likučius ir nuplaukite skiedikliu  Special Solvent, Special Solvent Spray, Tikkurila Pensselipesu arba kitu mineralinio spirito pagrindu pagamintu skiedikliu.

APLINKOSAUGOS IR UTILIZAVIMO REIKALAVIMAI       

 Degus PavojingaKenksminga

Pavojinga                                                                                                          UN1263

 

Sudėtyje yra: Angliavandenilių, C9-C11, n-alkanų, izoalkanų, cikliškų, <2% aromatinių angliavandenilių ir 2-oktil-2H-izotiazol-3-ono. Degūs skystis ir garai. Gali sukelti odos alerginę reakciją. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali būti mirtinas. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius vandens ekosistemų pakitimus. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Jeigu reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėti produkto pakuotę arba  etiketę. Stengtis neįkvėpti garų. Mūvėti apsaugines pirštines. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamose patalpose. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių / žiežirbų. Nerūkyti. Vengti patekimo į aplinką. PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją . Neskatinti vėmimo.

TRANSPORTAVIMAS

Galima sandėliuoti ir transportuoti prie žemos temperatūros.

 

Saugokime aplinką ir utilizuokime likučius tinkamai, daugiau informacijos apie utilizavimo sąlygas: ZALIASISTASKAS.LT>>

Aukštis (m)
Plotis (m)
Plotas (m2)
Ploto tipas
Dažymo kartai