Special Clean valiklis

Šarminis valiklis

Pritaikymas

Tinkamas naujų ir dažytų paviršių valymui: sienoms, durims, grindims, langams, baldams, fasadams, statybinėms plokštėms, metaliniams paviršiams ir kt.

Darbo įrankiai

Valyti šluoste, kempine arba šepečiu.

Įrankių valymas

Vanduo.

Pakuotės

1,0 l.

Sandėliavimas

Saugoti nuo šalčio!

Laikymo trukmė

Sandariai uždarytoje pakuotėje – iki datos, nurodytos ant pakuotės.

Tankis

1,0 kg/l, (ISO 2811).

Atnaujinta: 2021-03-15

VALYMAS

Nauji metaliniai paviršiai ir  paviršiai, dažyti vandeniniais dažais.

Paviršių nuvalykite paruoštu tirpalu: Special Clean atskiestas vandeniu santykiu 1:10. Perplaukite paviršių vandeniu ir leiskite nudžiūti.

Paviršiai, dažyti alkidiniais ar aliejiniais dažais

Paviršių nuvalykite neskiestu Special Clean valikliu. Leiskite priemonei veikti apie 1-2 minutes, tuomet perplaukite paviršių vandeniu ir leiskite nudžiūti. Naudokite šluostę, kempinę ar šepetį.

Vidaus valymas

Vidaus paviršių valymui paruoškite tirpalą: Special Clean atskieskite vandeniu santykiu 1:10.

Dėmesio! Prieš valydami visą paviršių, atlikite bandomąjį valymą ant nedidelio paviršiaus ploto. Apsaugokite paviršius, kurių nevalote (pavyzdžiui, stiklo paviršiai), kad šie nebūtų pažeisti šarminio valiklio.

DAŽYMO SĄLYGOS

Paviršius turi buti sausas ir švarus, oro temperatūra nuo +5 °C iki +28°C, santykinis oro drėgnumas ne didesnis kaip 80%.

ĮRANKIŲ VALYMAS

Iš karto po valymo darbų darbo įrankius išplaukite vandeniu.

APLINKOSAUGOS IR UTILIZAVIMO REIKALAVIMAI 

esdinanti.jpgPavojinga            UN 1719

 

SMARKIAI NUDEGINA ODĄ IR PAŽEIDŽIA AKIS

Laikykite gerai uždarytą, vaikams nepasiekiamoje vietoje. Jeigu reikalinga gydytojo konsultacija,  su savimi turėkite produkto talpyklą arba jo etiketę. Stenkitės neįkvėpti garų. Mūvėkite apsaugines pirštines/tinkamus drabužius ir akių (veido) apsaugą. Esant nepakankamam vėdinimui, naudokite kvėpavimo takų apsaugos priemones, PATEKUS ANT ODOS: nedelsdami nusiimkite užterštus drabužius. Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. PATELUS Į AKIS: atsargiai plaukite akis kelias minutes. Išsiimkite kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir tai lengva padaryti. Toliau plaukite vandeniu. PRARIJUS: skalauti burną vandeniu. NESKATINTI vėmimo. į Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją. Sudėtyje yra kalio hidroksido, <5% anijoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų, <5% fosfatų ir 1,2-benzizotiazol-3 (2H)-ono. Nepilkite priemonės į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal šalyje galiojančius įstatymus. Dažų likučiai turi būti sunaikinti pagal vietos įstatymus, numatančius pavojingų atliekų utilizavimo sąlygas.

TRANSPORTAVIMAS

Saugokite nuo šalčio!

 

Saugokime aplinką ir utilizuokime likučius tinkamai, daugiau informacijos apie utilizavimo sąlygas: ZALIASISTASKAS.LT>>

Aukštis (m)
Plotis (m)
Plotas (m2)
Ploto tipas
Dažymo kartai