Special Solvent skiediklis

Dažų skiediklis

Pritaikymas

Alkidinių, aliejinių dažų ir lakų skiediklis. Tinkamas įrankių ir nedidelių paviršių valymui.

Rūšis

Vaitspiritas.

Pakuotės

0,5L; 1,0L

Sandėliavimas

Atsparus šalčiui.

Laikymo trukmė

Sandariai uždarytoje pakuotėje – iki datos, nurodytos ant pakuotės.

Tankis

0,8 kg/l, (ISO 12185).

Atnaujinta: 2017-08-30

SKIEDIMAS

Priemonę naudokite vadovaudamiesi instrukcijomis, nurodytomis ant etiketės.

ĮRANKIŲ VALYMAS

Iš karto po dažymo darbų nuo darbo įrankių nuvalykite dažų ar lako likučius ir išplaukite Special Solvent priemone.

PAVIRŠIAUS VALYMAS

Tinkamas tepalų, dervų, riebalų pašalinimui nuo nedidelių metalinių ir medinių paviršių. Prieš valydami visą paviršių, nedideliame plote atlikite bandomąjį valymą.

APLINKOSAUGOS IR UTILIZAVIMO REIKALAVIMAI  

DegusPavojingaKenksminga

 

     Pavojinga                                              UN1268

Sudėtyje yra: angliavandenilių, C9-C11, n-alkanų , izoalkanų, cikliškų, <2% aromatinių. ES numeris 919-857-5. Degūs skystis ir garai. Gali būti mirtinas prarijus ir patekus į kvėpavimo takus. Gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą. Pakartotinas poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių – Nerūkyti. PRARIJUS: nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją. ĮKVĖPUS: nukentėjusįjį išnešti į lauką, paguldyti pozicijoje, kad galėtų laisvai kvėpuoti. Produktą laikykite gerai vėdinamose patalpose. Pakuotę laikykite sandariai uždarytą. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Nepilkite priemonės į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal šalyje galiojančius įstatymus. Dažų likučiai turi būti sunaikinti pagal vietos įstatymus, numatančius pavojingų atliekų utilizavimo sąlygas.

 

TRANSPORTAVIMAS

Atsparus šalčiui.

 

Saugokime aplinką ir utilizuokime likučius tinkamai, daugiau informacijos apie utilizavimo sąlygas: ZALIASISTASKAS.LT>>

Aukštis (m)
Plotis (m)
Plotas (m2)
Ploto tipas
Dažymo kartai