Special Solvent Spray skiediklis

Dažų skiediklis

Pritaikymas

Alkidinių, aliejinių dažų ir lakų skiediklis. Tinkamas įrankių ir nedidelių paviršių valymui.

Rūšis

Vaitspiritas.

Pakuotės

1,0 L

Sandėliavimas

Atsparus šalčiui.

Laikymo trukmė

Sandariai uždarytoje pakuotėje – iki datos, nurodytos ant pakuotės.

Tankis

0,7 kg/l, (ISO 12185).

Atnaujinta: 2018-03-15

SKIEDIMAS

Priemonę naudokite vadovaudamiesi instrukcijomis, nurodytomis ant etiketės.

ĮRANKIŲ VALYMAS

Iš karto po dažymo darbų nuo darbo įrankių nuvalykite dažų ar lako likučius ir išplaukite Special Solvent Spray priemone.

PAVIRŠIAUS VALYMAS

Tinkamas tepalų, dervų, riebalų pašalinimui nuo nedidelių metalinių ir medinių paviršių. Prieš valydami visą paviršių, nedideliame plote atlikite bandomąjį valymą.

  Tirpalo paruošimas: 0,1 l Special Solvent Spray sumaišykite su 10 l muilo ar kitos valymo priemonės tirpalu.

APLINKOSAUGOS IR UTILIZAVIMO REIKALAVIMAI  

 

DegusPavojingaKenksmingakenksminga_aplinkai

 

Pavojinga                                              UN1268

Sudėtyje yra: Angliavandenilių,C7, n-alkanų junginių, izoalkanų. ES Nr. 972-510-4. Labai degūs skystis ir garai. Dirgina odą. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali būti mirtinas. Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Laikykite atokiau nuo šilumos šaltinių/ žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių. Dirbant su produktu ir šalia produkto nerūkyti. Venkite patekimo į aplinką. Darbo metu mūvėkite apsaugines pirštines/vilkėkite apsauginius drabužius/naudokite akių ir veido apsaugą. PRARIJUS. Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją. ĮKVĖPUS. Nukentėjusįjį išnešti į lauką, paguldyti pozicijoje, kad galėtų laisvai kvėpuoti. Produktą laikykite gerai vėdinamose patalpose. Pakuotę laikykite sandariai uždarytą. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

 

TRANSPORTAVIMAS

Atsparus šalčiui.

 

Saugokime aplinką ir utilizuokime likučius tinkamai, daugiau informacijos apie utilizavimo sąlygas: ZALIASISTASKAS.LT>>

Aukštis (m)
Plotis (m)
Plotas (m2)
Ploto tipas
Dažymo kartai