Villa Lasur Akva

Vandeninė lauko medienos dažyvė

Atnaujinta: 2019-07-08

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Pašalinkite senų dažų likučius, dulkes ir purvą. Riebaluotą ir purviną paviršių nuvalykite valikliu „Special Clean“ pagal instrukciją, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Pelėsiu padengtą paviršių nuplaukite plovikliu „Tikkurila Homeenpoisto“ pagal instrukciją, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti.

DENGIMO SĄLYGOS
Paviršius turi būti švarus ir sausas. Aplinkos, dengiamo paviršiaus ir dangos temperatūra dengiant ir dangai džiūstant turi būti ne mažesnė kaip +5 °C, o santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc. Nedenkite esant pernelyg didelei temperatūrai.

 

DENGIMAS
Prieš naudodami gerai išmaišykite ir reguliariai pamaišykite dengdami. Rekomenduojame sumaišyti dažomam plotui reikiamą spalvintų dažų kiekį vienoje taroje, kad viso paviršiaus spalva būtų vienoda. Denkite 1 sluoksniu (seną paviršių) arba 2 sluoksniais (naują paviršių) teptuku arba purkštuvu. Ypač kruopščiai padenkite medinių objektų briaunas ir galus. Pastaba! Apsaugokite šalia esančius augalus ir paviršius, kurių nedažysite, kad jų neaptaškytumėte.

 

APLINKOSAUGOS, SAUGOS IR ATLIEKŲ TVARKYMO ŽENKLINIMAS
Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius bei gruntinius vandenis ir dirvožemį. Gaminio likučiai turi būti utilizuoti pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.
Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Sudėtyje yra 3-jodo-2-propinilbutilkarbamato, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono ir 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 247-500-7] bei 2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1) mišinys (C(M)IT/MIT (3:1)). Gali sukelti alerginę reakciją. Sudėtyje yra biocidinio produkto, saugančio gaminį sandėliavimo metu. Sudėtyje yra C(M)IT/MIT (3:1)). Mūvėti apsaugines pirštines.

Didžiausias ES leistinas LOJ kiekis (subkategorija A/d) – 30 g/l. Didžiausias LOJ kiekis gaminyje – 30 g/l.

 

TRANSPORTAVIMAS
Saugokite nuo šalčio!

 

PAPILDOMA INFORMACIJA
www.vivacolor.lt

 

NEMOKAMA KONSULTACIJŲ LINIJA
8 800 00018