Villa Lasur

Tirpiklinė lauko medienos dažyvė

Gaminio informacija

Skaidri tirpiklinė spalvinama medienos dažyvė. Spalvinta saugo medieną nuo UV spindulių ir drėgmės. Išryškina medienos raštą.

Paskirtis

Anksčiau apdorotai ir naujai pjautinei bei obliuotai lauke esančiai medienai, neturinčiai tiesioginio sąlyčio su žeme (fasadams, lauko dailylentėms, durims, langų rėmams, tvoroms, lauko baldams ir kt.). Taip pat tinka termiškai apdorotai medienai. Netinka šiltnamių vidaus konstrukcijoms.

Išeiga (vieno sluoksnio)

4–8 m2/l – pjautinei medienai. 8–12 m2/l – obliuotai medienai ir rąstams.

Įrankiai

Teptukas, purkštuvas arba nardinamojo dengimo įranga.

Spalvinimas

Bespalvė. Galima spalvinti pagal „Tikkurila“ dažyvių ir kt. spalvynus. Spalvinti gaminiai nekeičiami ir atgal nepriimami. Pastaba! Būtina spalvinti, jei reikalinga apsauga nuo UV spindulių. Galutinė paviršiaus spalva išryškėja jam išdžiūvus, ji labai priklauso nuo dengimo būdo ir medienos rūšies.

Bazė

EC.

Džiūvimo trukmė (esant +23 °C temperatūrai ir 50 proc. santykiniam oro drėgniui)

Dulkės nelimpa po 4–8 val. Kitą sluoksnį galima dengti po 24 val. Džiūvimo trukmei didelę įtaką turi oro drėgnis ir aplinkos temperatūra.

Skiediklis

„Special Solvent“.

Įrankių valymas

Iš karto po naudojimo pašalinkite nuo įrankių gaminio likučius ir valykite skiedikliu „Special Solvent“.

Sandėliavimas

Gaminio negalima ilgai laikyti, jei pakuotė nesandariai uždaryta arba pradėta naudoti. Atsparus šalčiui.

Tinkamumo naudoti trukmė

Laikykite sandariai uždarytoje gamyklinėje pakuotėje iki tinkamumo naudoti termino pabaigos (pagaminimo data ir tinkamumo naudoti terminas nurodyti ant pakuotės). Pasinaudoję pakuotę sandariai uždarykite.

Sausasis likutis

Apie 20 tūrio proc.

Tankis

Apie 0,9 kg/l (ISO 2811).

Pakuočių dydžiai

0,9 l, 2,7 l, 9 l.

Atnaujinta: 2020-09-04

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Nedažytas paviršius
Pašalinkite purvą ir atplaišas. Riebaluotą ir purviną paviršių nuvalykite valikliu „Special Clean“ pagal instrukciją, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Pelėsiu padengtą paviršių nuplaukite plovikliu „Tikkurila Homeenpoisto“ pagal instrukciją, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Paviršių kuo ankstesniame statybų etape padenkite impregnantu „Villa Protekt“. Ypač kruopščiai padenkite medienos galus.

Anksčiau dažytas paviršius
Pašalinkite senų dažų likučius, dulkes ir purvą. Riebaluotą ir purviną paviršių nuvalykite valikliu „Special Clean“ pagal instrukciją, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Pelėsiu padengtą paviršių nuplaukite plovikliu „Tikkurila Homeenpoisto“ pagal instrukciją, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Nuvalytą gryną medieną padenkite impregnantu „Villa Protekt“. Ypač kruopščiai padenkite medienos galus.

DENGIMO SĄLYGOS
Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas (santykinis medienos drėgnis turi neviršyti 20 proc.). Aplinkos temperatūra dengiant ir dangai džiūstant turi būti ne mažesnė kaip +5 °C, santykinis oro drėgnis neturi viršyti 80 proc. Nedenkite esant pernelyg didelei temperatūrai.

 

DENGIMAS
Prieš naudodami gerai išmaišykite ir reguliariai pamaišykite dengdami. Rekomenduojame sumaišyti dažomam plotui reikiamą spalvintų dažų kiekį vienoje taroje, kad viso paviršiaus spalva būtų vienoda. Denkite 2 sluoksnius teptuku medienos pluošto kryptimi, purkštuvu arba panardindami. Ypač kruopščiai padenkite medinių objektų briaunas ir galus. Pastaba! Apsaugokite šalia esančius augalus ir paviršius, kurių nedažysite, kad jų neaptaškytumėte.

 

APLINKOSAUGOS, SAUGOS IR ATLIEKŲ TVARKYMO ŽENKLINIMAS
Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius bei gruntinius vandenis ir dirvožemį. Gaminio likučiai turi būti utilizuoti pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Pastaba! Naudojant medžiagines šluostes, popierinius rankšluosčius ir pan. valymo priemones kyla savaiminio užsidegimo pavojus. Dėl įsigėrusių medžiagų jos gali užsiliepsnoti po kelių valandų, todėl iki utilizavimo jas reikia laikyti pamerktas vandenyje uždarame metaliniame inde.

Atsargiai!
Sudėtyje yra angliavandenilių, C9-C11, n-alkanų, izoalkanų, ciklinių alkanų, <2 % aromatinių angliavandenilių, terpentino, 4,5-dichlor-2-oktil-2H-izotiazol-3-ono (DCOIT), 2-oktil-2H-izotiazol-3-ono (OIT), heksano rūgšties, 2-etil-, cinko druskos, bazinės, ir etilmetilketoksimo. Degūs skystis ir garai. Smarkiai pažeidžia akis. Dirgina odą. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Įtariama, kad gali pakenkti negimusiam kūdikiui. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Stengtis neįkvėpti garų. Mūvėti apsaugines pirštines. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Laikyti atokiau nuo žiežirbų ir atviros liepsnos. Nerūkyti. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. PATEKUS ANT ODOS: nedelsiant gerai nuplauti muilu ir vandeniu.

Didžiausias ES leistinas LOJ kiekis (subkategorija A/f) – 700 g/l. Didžiausias LOJ kiekis gaminyje – 700 g/l.

 

TRANSPORTAVIMAS

Atspari šalčiui.

PAPILDOMA INFORMACIJA
www.vivacolor.lt

 

NEMOKAMA KONSULTACIJŲ LINIJA
8 800 00018