Villa Lin

Pusiau blizgūs lauko medienos dažai

Atnaujinta: 2019-07-08

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Nedažytas paviršius

Pašalinkite purvą ir atplaišas. Riebaluotą ir purviną paviršių nuvalykite valikliu „Special Clean“ pagal instrukciją, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Pelėsiu padengtą paviršių nuplaukite plovikliu „Tikkurila Homeenpoisto“ pagal instrukciją, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Pašalinkite šakų vietose išsiskyrusius sakus. Kuo ankstesniame statybų etape paviršių padenkite impregnantu „Villa Protekt“. Ypač kruopščiai padenkite medienos galus. Rūdijančius metalinius paviršius, pvz., vinių galvutes, padenkite tinkamu antikoroziniu gruntu.

Anksčiau dažytas paviršius
Grandikliu arba plieniniu šepečiu pašalinkite senų dažų likučius. Riebaluotą ir purviną paviršių nuvalykite valikliu „Special Clean“ pagal instrukciją, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Pelėsiu padengtą paviršių nuplaukite plovikliu „Tikkurila Homeenpoisto“ pagal instrukciją, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Pašalinkite šakų vietose išsiskyrusius sakus. Nuvalytą gryną medieną padenkite impregnantu „Villa Protekt“. Ypač kruopščiai padenkite medienos galus. Metalinius paviršius, pvz., vinių galvutes, padenkite tinkamu antikoroziniu gruntu.

DENGIMO SĄLYGOS
Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas (santykinis medienos drėgnis turi neviršyti 20 proc.). Aplinkos temperatūra dengiant ir dangai džiūstant turi būti ne mažesnė kaip +5 °C, santykinis oro drėgnis neturi viršyti 80 proc. Nedenkite esant pernelyg didelei temperatūrai.

 

DENGIMAS
Prieš naudodami gerai išmaišykite. Jei reikia, pirmajam sluoksniui skieskite skiedikliu „Special Solvent“ (skiediklio naudokite iki 5 tūrio proc.). Rekomenduojame sumaišyti dažomam plotui reikiamą spalvintų dažų kiekį vienoje taroje, kad viso paviršiaus spalva būtų vienoda. Denkite teptuku: naują paviršių – 1–2 sluoksniais, anksčiau dažytą paviršių – 1 sluoksniu. Ypač kruopščiai padenkite medinių objektų briaunas ir galus. Pastaba! Apsaugokite šalia esančius augalus ir paviršius, kurių nedažysite, kad jų neaptaškytumėte.

PAVIRŠIAUS PRIEŽIŪRA
Galima valyti po dažymo praėjus mėnesiui. Geriausia valyti vandens čiurkšle. Turėkite omenyje, kad dėl šlapiojo valymo gali pakisti paviršiaus spalva, todėl plaukite visą fasado elementą, kad nuplautas plotas neišsiskirtų. Prieš plaudami pašalinkite birias daleles ir purvą. Pelėsį ir dumblius nuplaukite plovikliu „Tikkurila Homeenpoisto“ ir gerai nuskalaukite. Pašalinę pelėsį paviršių perdažykite. Sėmenų aliejaus turinčiais dažais dažytas paviršius išdžiūvęs arba būdamas tamsoje gali pagelsti. Pageltęs paviršius pabuvęs šviesoje atgauna originalų atspalvį.

 

APLINKOSAUGOS, SAUGOS IR ATLIEKŲ TVARKYMO ŽENKLINIMAS
Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius bei gruntinius vandenis ir dirvožemį. Gaminio likučiai turi būti utilizuoti pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Pastaba! Naudojant medžiagines šluostes, popierinius rankšluosčius ir pan. valymo priemones kyla savaiminio užsidegimo pavojus. Dėl įsigėrusių medžiagų jos gali užsiliepsnoti po kelių valandų, todėl iki utilizavimo jas reikia laikyti pamerktas vandenyje uždarame metaliniame inde.

Atsargiai! UN 1263
Sudėtyje yra angliavandenilių, C9-C11, n-alkanų, izoalkanų, ciklinių alkanų, <2 % aromatinių angliavandenilių, 4,5-dichlor-2-oktil-2H-izotiazol-3-ono, 2-oktil-2H-izotiazol-3-ono ir etilmetilketoksimo. Degūs skystis ir garai. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Stengtis neįkvėpti garų. Mūvėti apsaugines pirštines. Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones. Laikyti atokiau nuo žiežirbų ir atviros liepsnos. Nerūkyti. Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

Didžiausias ES leistinas LOJ kiekis (subkategorija A/d) – 300 g/l. Didžiausias LOJ kiekis gaminyje – 300 g/l.

 

TRANSPORTAVIMAS
Atsparūs šalčiui.

 

PAPILDOMA INFORMACIJA
www.vivacolor.lt

 

NEMOKAMA KONSULTACIJŲ LINIJA
8 800 00018