Villa Primer

Gruntiniai lauko medienos dažai

Gaminio informacija

Alkidiniai aliejiniai gruntiniai dažai, skirti lauke esančiai grynai medienai padengti prieš dažant ją aliejiniais arba akriliniais dažais. Taip pat tinka aliejiniais dažais anksčiau dažytiems paviršiams.

Paskirtis

Mediniams fasadams, langų apvadams, turėklams, tvoroms ir kt.

Blizgumas

Matiniai.

Išeiga (vieno sluoksnio)

5–8 m²/l – pjautinei medienai. 8–10 m²/l – obliuotai medienai.

Spalvinimas

Bazę AP galima naudoti baltą arba spalvinti (spalva turi būti panaši į viršutinio sluoksnio dažų spalvą). Spalvos nėra identiškos. Spalvinti gaminiai nekeičiami ir atgal nepriimami.

Įrankiai

Teptukas arba purkštuvas.

Džiūvimo trukmė (esant +23 °C temperatūrai ir 50 proc. santykiniam oro drėgniui)

Kitą sluoksnį galima dengti po 24 val. Džiūvimo trukmė priklauso nuo dengimo sąlygų, dengiamo paviršiaus sugeriamumo ir dangos storio.

Skiediklis

„Special Solvent“.

Įrankių valymas

Iš karto po naudojimo pašalinkite nuo įrankių gaminio likučius ir valykite skiedikliu „Special Solvent“.

Sandėliavimas

Atsparūs šalčiui. Gaminio negalima ilgai laikyti, jei pakuotė nesandariai uždaryta arba pradėta naudoti.

Tinkamumo naudoti trukmė

Laikykite sandariai uždarytoje gamyklinėje pakuotėje iki tinkamumo naudoti termino pabaigos (pagaminimo data ir tinkamumo naudoti terminas nurodyti ant pakuotės). Pasinaudoję pakuotę sandariai uždarykite.

Sausasis likutis

Apie 56 tūrio proc.

Tankis

1,4 kg/l, ISO 2811.

Atsparumas atmosferos poveikiui

Geras, netgi pramoninėje ir jūrinėje aplinkoje.

Pakuočių dydžiai

0,9 l, 2,7 l, 9 l.

Atnaujinta: 2020-09-04

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Nedažytas paviršius

Pašalinkite purvą ir atplaišas. Riebaluotą ir purviną paviršių nuvalykite valikliu „Special Clean“ pagal instrukciją, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Pelėsiu padengtą paviršių nuplaukite plovikliu „Tikkurila Homeenpoisto“ pagal instrukciją, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Pašalinkite šakų vietose išsiskyrusius sakus. Paviršių kuo ankstesniame statybų etape padenkite impregnantu „Villa Protekt“. Ypač kruopščiai padenkite medienos galus. Rūdijančius metalinius paviršius, pvz., vinių galvutes, padenkite tinkamu antikoroziniu gruntu.

Anksčiau dažytas paviršius
Grandikliu pašalinkite atšokusią seną dangą bei papilkėjusią medieną ir nušveiskite paviršių plieniniu šepečiu. Riebaluotą ir purviną paviršių nuvalykite valikliu „Special Clean“ pagal instrukciją, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Pelėsiu padengtą paviršių nuplaukite plovikliu „Tikkurila Homeenpoisto“ pagal instrukciją, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Nuvalytą gryną medieną padenkite impregnantu „Villa Protekt“. Ypač kruopščiai padenkite medienos galus.

DENGIMO SĄLYGOS

Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas (santykinis medienos drėgnis turi neviršyti 20 proc.). Aplinkos temperatūra dengiant ir dangai džiūstant turi būti ne mažesnė kaip +5 °C, santykinis oro drėgnis neturi viršyti 80 proc. Nedenkite esant pernelyg didelei temperatūrai.

 

DENGIMAS

Gruntavimas
Prieš naudodami gerai išmaišykite. Rekomenduojame sumaišyti dažomam plotui reikiamą spalvintų dažų kiekį vienoje taroje, kad viso paviršiaus spalva būtų vienoda. Denkite gryną medieną 1 sluoksniu teptuku. Ypač kruopščiai padenkite medienos galus. Pastaba! Apsaugokite šalia esančius augalus ir paviršius, kurių negruntuosite, kad jų neaptaškytumėte.
Nugruntuotą paviršių rekomenduojama kuo greičiau padengti viršutinio sluoksnio dažais, ne vėliau kaip po 6–10 mėn.
Medienoje yra sakų ir kitų dažomųjų ekstrakcinių medžiagų, ypač šakų vietose. Dėl temperatūros ir drėgmės svyravimo šiose vietose dangos spalva gali pakisti.

PAVIRŠIAUS PRIEŽIŪRA IR DANGOS ATNAUJINIMAS

Galima valyti po gruntavimo praėjus mėnesiui. Geriausia valyti vandens čiurkšle. Turėkite omenyje, kad dėl šlapiojo valymo gali pakisti paviršiaus spalva, todėl plaukite visą fasado elementą, kad nuplautas plotas neišsiskirtų. Prieš plaudami pašalinkite birias daleles ir purvą. Pelėsį ir dumblius nuplaukite plovikliu „Tikkurila Homeenpoisto“ ir gerai nuskalaukite. Pašalinę pelėsį paviršių nugruntuokite iš naujo.

 

APLINKOSAUGOS, SAUGOS IR ATLIEKŲ TVARKYMO ŽENKLINIMAS
Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius bei gruntinius vandenis ir dirvožemį. Gaminio likučiai turi būti utilizuoti pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Pastaba! Naudojant medžiagines šluostes, popierinius rankšluosčius ir pan. valymo priemones kyla savaiminio užsidegimo pavojus. Dėl įsigėrusių medžiagų jos gali užsiliepsnoti po kelių valandų, todėl iki utilizavimo jas reikia laikyti pamerktas vandenyje uždarame metaliniame inde.

Atsargiai!
Sudėtyje yra angliavandenilių, C9-C11, n-alkanų, izoalkanų, ciklinių alkanų, <2 % aromatinių angliavandenilių, 2-oktil-2H-izotiazol-3-ono (OIT), 4,5-dichlor-2-oktil-2H-izotiazol-3-ono (DCOIT). Degūs skystis ir garai. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo žiežirbų ir atviros liepsnos. Nerūkyti. Stengtis neįkvėpti garų. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines. PATEKUS ANT ODOS: Plauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. Sudėtyje yra nedidelis kiekis alergizuojančios medžiagos (metiletilketoksimo).

Didžiausias ES leistinas LOJ kiekis (subkategorija A/g) – 350 g/l. Didžiausias LOJ kiekis gaminyje – 350 g/l.

 

TRANSPORTAVIMAS
Atsparūs šalčiui. Gaminio negalima ilgai laikyti, jei pakuotė nesandariai uždaryta arba pradėta naudoti.

 

PAPILDOMA INFORMACIJA
www.vivacolor.lt

 

NEMOKAMA KONSULTACIJŲ LINIJA
8 800 00018