Villa Protekt

Medienos impregnantas

Gaminio informacija

Tirpiklinis bespalvis medienos impregnantas, lėtinantis drėgmės įsiskverbimą į medieną ir neleidžiantis augti pelėsiui.

Paskirtis

Pjautinei ir obliuotai lauke esančiai medienai, neturinčiai tiesioginio sąlyčio su žeme (lauko dailylentėms, durims, langų rėmams, tvoroms ir kt.). Taip pat tinka termiškai apdorotai medienai. Netinka šiltnamių vidaus konstrukcijoms.

Spalva

Bespalvis.

Išeiga (vieno sluoksnio)

4–5 m2/l – pjautinei medienai. 8–10 m2/l – obliuotai medienai ir rąstams.

Įrankiai

Teptukas arba nardinamojo dengimo įranga.

Džiūvimo trukmė (esant +23 °C temperatūrai ir 50 proc. santykiniam oro drėgniui)

Dulkės nelimpa po 30 min. Kitą sluoksnį galima dengti po 24 val. Džiūvimo trukmei didelę įtaką turi oro drėgnis ir aplinkos temperatūra.

Skiediklis

„Special Solvent“.

Įrankių valymas

Iš karto po naudojimo pašalinkite nuo įrankių gaminio likučius ir valykite skiedikliu „Special Solvent“.

Sandėliavimas

Gaminio negalima ilgai laikyti, jei pakuotė nesandariai uždaryta arba pradėta naudoti.

Tinkamumo naudoti trukmė

Laikykite sandariai uždarytoje gamyklinėje pakuotėje iki tinkamumo naudoti termino pabaigos (pagaminimo data ir tinkamumo naudoti terminas nurodyti ant pakuotės). Pasinaudoję pakuotę sandariai uždarykite.

Sausasis likutis

Apie 15 tūrio proc.

Tankis

0,8 kg/l.

Pakuočių dydžiai

1 l, 3 l, 10 l, 20 l.

Atnaujinta: 2020-09-04

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Pašalinkite dulkes ir purvą. Grandikliu arba plieniniu šepečiu pašalinkite senų dažų likučius. Riebaluotą ir purviną paviršių nuvalykite valikliu „Special Clean“ pagal instrukciją, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Pelėsiu padengtą paviršių nuplaukite plovikliu „Tikkurila Homeenpoisto“ pagal instrukciją, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti.

DENGIMO SĄLYGOS
Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas (santykinis medienos drėgnis turi neviršyti 20 proc.). Aplinkos temperatūra dengiant ir dangai džiūstant turi būti ne mažesnė kaip +5 °C, santykinis oro drėgnis neturi viršyti 80 proc. Nedenkite esant pernelyg didelei temperatūrai.

 

DENGIMAS
Prieš naudodami gerai išmaišykite. Denkite 1 sluoksnį teptuku medienos pluošto kryptimi arba panardindami. Naują medinį paviršių padenkite kuo ankstesniame statybų etape. Ypač kruopščiai padenkite medinių objektų briaunas ir galus. Pastaba! Apsaugokite šalia esančius augalus ir paviršius, kurių neimpregnuosite, kad jų neaptaškytumėte. Impregnantas neapsaugo medienos nuo saulės spindulių, todėl rekomenduojama kuo greičiau padengti ją viršutinio sluoksnio danga.

 

APLINKOSAUGOS, SAUGOS IR ATLIEKŲ TVARKYMO ŽENKLINIMAS
Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius bei gruntinius vandenis ir dirvožemį. Gaminio likučiai turi būti utilizuoti pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Pastaba! Naudojant medžiagines šluostes, popierinius rankšluosčius ir pan. valymo priemones kyla savaiminio užsidegimo pavojus. Dėl įsigėrusių medžiagų jos gali užsiliepsnoti po kelių valandų, todėl iki utilizavimo jas reikia laikyti pamerktas vandenyje uždarame metaliniame inde.

Pavojinga! UN 1263

Sudėtyje yra angliavandenilių, C9-C11, n-alkanų, izoalkanų, ciklinių alkanų, <2 % aromatinių angliavandenilių, 3-jodo-2-propinilbutilkarbamato ir 2-oktil-2H-izotiazol-3-ono. Degūs skystis ir garai. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Stengtis neįkvėpti rūko / garų / aerozolio. Mūvėti apsaugines pirštines. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Laikyti atokiau nuo karštų paviršių ir žiežirbų. Nerūkyti. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. PATEKUS ANT ODOS: Plauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. NESKATINTI vėmimo.

 

TRANSPORTAVIMAS
Atsparus šalčiui.

 

PAPILDOMA INFORMACIJA
www.vivacolor.lt

 

NEMOKAMA KONSULTACIJŲ LINIJA
8 800 00018